Program hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu

ČESKO OCHRÁNÍME Tvrdě a nekompromisně
Program hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu

Jsme skvělá země. To všichni víme. Česká republika je geograficky malá, ale svým potenciálem a schopnostmi obrovská. Přesahující vlastní hranice. Jsme národ velký svým talentem správně se zorientovat a překvapit. Je toho opravdu hodně, co jsme světu dali a právě teď prožíváme zřejmě naše nejúspěšnější období. Cítíme a reálně vidíme, že ano, v naší zemi už je líp.
Ukazují to všechny žebříčky, všechny světové ratingy i výzkumy. Všechna data. Naší ekonomice se daří. Téměř žádná nezaměstnanost, rostou platy a důchody tak jako nikdy předtím. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě. Dvacátá nejšťastnější země vůbec. A do budoucna se díváme pořád s větší a větší nadějí.
Jenže... Nežijeme v izolaci. Proto musíme teď, víc než kdy jindy, velice pozorně vnímat, jak a kam se svět vyvíjí. Není toho málo, co nás může ohrozit. Musíme být neustále ve střehu a připraveni chránit naši zemi i naše národní zájmy. Jak? TVRDĚ A NEKOMPROMISNĚ! Vždyť, řešili jsme snad před pár lety ilegální migraci? Napadlo nás ještě před pár lety, že nás může zásadně ohrozit obchodní válka mezi USA a zbytkem světa? Nedostatek vody a s tím související světová migrace a mezinárodní konflikty, to patřilo do kategorie sci-fi.

Ničím z toho jsme se v minulosti neznepokojovali. Teď je to realita, jakou jsme si ještě nedávno neuměli představit. Svět se vyvíjí neuvěřitelně rychle a každý den přináší nové hrozby. Reálné hrozby. Globální hrozby. Jsou tady a všichni o nich slyšíme a čteme každý den na sociálních sítích.
Je to jasné. Musíme udělat všechno proto, abychom pro naše občany ochránili to, co máme a čeho jsme společně dosáhli. Všechno pro to, aby naši lidé plně využili svého potenciálu a kreativity.
Je jasné, že Evropská unie je skvělý projekt. Našemu kontinentu přinesl mír, bezpečnost a prosperitu. Chceme být a budeme jeho součástí, o tom není sporu. Jak jste si ale jistě všimli v poslední době, Unie chvílemi ztrácí dech, Evropská komise se někdy chová nepochopitelně a nelogicky. Ano, některé věci, které přicházejí z EU, postrádají selský rozum. Ano, jsou věci, které pro nás nejsou správné a výhodné.
Proto uděláme vše pro to, abychom naši zemi a naše lidi ochránili jak před hrozbami dnešní doby, tak před čímkoliv, co není fér a co nám může komplikovat život. A naše sny. Uděláme všechno pro to, abychom nebyli Evropany druhé kategorie.
K tomu potřebujeme SILNÉ ČESKO. A silný program, kterým Česko ochráníme. Tady ho máte.

ÚVOD
CHCEME ZÁSADNÍ REFORMU EU

Evropská unie nutně potřebuje zásadní reformu. To je evidentní. Chceme a musíme se na ní významně podílet. EU se musí vrátit ke svému původnímu poslání – bezpečný a ekonomicky prosperující kontinent. Chceme silnou Evropskou unii se silnými členskými státy.
EU se musí v souladu se základními principy subsidiarity a proporcionality zaměřovat na to, kde má společná akce přidanou hodnotu. A dělat jenom to, co dává smysl pro všechny země společně. Všechno ostatní si už vyřeší samy členské státy. Tomu musí odpovídat i víceletý finanční rámec EU, který musí společné priority odrážet. Chceme proto naprosto jasně rozlišovat, kde nám EU může pomoci, a kde si naopak lépe poradíme sami. A kde můžeme pomoci Evropě zase my.
Typický příklad? – Sociální politika, která by měla samozřejmě zůstat v kompetenci národních vlád. Snahy o větší vliv EU v oblasti daňové politiky a s tím související změnu hlasování o daňových otázkách z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu zásadně odmítáme.
Jsme však vždy připraveni diskutovat o společném postupu zemí EU například v rámci zdanění velkých technologických společností nebo některých nadnárodních subjektů působících ve více členských zemích najednou. V daňové oblasti vidíme roli EU v boji proti daňovým únikům, které představují ročně desítky miliard eur. A bohužel, některé členské země jsou samy daňovými ráji.
V rámci diskuzí o reformě EU budeme trvat na tom, aby do budoucna byly zcela jasně vymezeny role unijních institucí. Budeme prosazovat posílení úlohy Evropské rady, tedy nejvyšších představitelů jednotlivých členských států, v rámci fungování EU.
Je nutné, aby Evropská rada nastolovala agendu pro jednání EU, jasně stanovovala mandát a instrukce pro Evropskou komisi a určovala prioritní témata. Neobejdeme se bez výrazně lepší komunikace mezi Evropskou komisí a Radou. To platí také v případech, kdy Komise vystupuje jménem celé EU v mezinárodních nebo obchodních otázkách.

BOJUJEME ZA PŘÍMÝ VLIV NA ŘÍZENÍ EU

Jako zástupci českých občanů v Evropském parlamentu, který je klíčový pro legislativní proces EU, budeme usilovat o to, aby se nové evropské předpisy přijímaly výhradně tam, kde mohou přinést přidanou hodnotu. Žádná legislativa EU nesmí být schvalována bez řádné analýzy dopadů, jako tomu bylo například u zbraňové směrnice nebo revize směrnice o vysílání pracovníků.
EU by měla konat v menším rozsahu, ale mnohem efektivněji. Přebytečná regulace brání inovacím a omezuje podnikatele. Podporujeme roli a kompetence členských zemí a jejich zásadní význam v rozhodování EU. Chceme, aby se EU soustředila na to, co občany opravdu trápí, tedy kupříkladu jak zajistit skutečnou kontrolu nad vnější hranicí EU a dokončení vnitřního trhu. MY ROZHODNEME, KDO U NÁS BUDE ŽÍT A PRACOVAT Nedávné vlny migrace z regionů zmítaných konflikty dále podkopaly bezpečnost a politickou soudržnost EU. Náš nejbližší spojenec a garant evropské bezpečnosti, Spojené státy americké, zároveň dává projevy i činy Donalda Trumpa jasně najevo, že Evropa musí převzít vyšší podíl odpovědnosti za bezpečí a stabilitu celého kontinentu. Evropská unie musí na tuto situaci dát jednoznačnou odpověď a přijmout konkrétní kroky k posílení své vnitřní i vnější bezpečnosti.
Česko patří mezi nejbezpečnější země na světě a naším prvořadým závazkem bude, aby to tak zůstalo. Jednotlivé země a také EU jako celek musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extrémismu a xenofobie.
Pro zajištění vnější bezpečnosti EU budeme podporovat posílení akceschopnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Cílem společných aktivit musí být schopnost Evropanů společně usilovat o stabilizaci bezprostředního sousedství EU.
Bezpečnost evropského kontinentu ohrožuje terorismus. Pro účinný boj s terorismem je třeba posílit spolupráci bezpečnostních složek všech členských zemí, včetně okamžité výměny informací o případných hrozbách či pohybu rizikových osob.

Vnitřní bezpečnost EU začíná na vnějších hranicích Schengenského prostoru. Na ochranu těchto hranic je třeba využívat Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, pokud si to jednotlivé členské státy budou přát. Ta bude v součinnosti s členskými státy zajišťovat jejich plnou kontrolu včetně prevence migračních krizí a okamžité akceschopnosti v případě nárůstu migračního tlaku.
Uvědomujeme si, že plná a spolehlivá ochrana vnější hranice je nezbytným předpokladem zachování prostoru bez hranic uvnitř EU. Rozpad Schengenu by pro nás i další obyvatele EU znamenal obrovskou ztrátu. Schengen má pro nás politickou, symbolickou i ekonomickou hodnotu. Z toho důvodu budeme usilovat o urychlené včlenění všech zemí kontinentální EU do tohoto prostoru.
Vnější hranice EU musí být naprosto neprostupná pro ilegální migraci, to je jedním z našich prioritních cílů. Budeme proto důsledně trvat na potírání nelegální migrace, převaděčství a obchodu s lidmi. O tom, kdo do jakéhokoli státu EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči ani umělé kvóty, ale suverénní státy na základě společné dohody.
Budeme pokračovat v prosazování změny pravidel Společného evropského azylového systému, která zamezí zneužívání azylových systémů pro nelegální vstup do Evropy a umožní tato opatření směrovat na ty, kteří mezinárodní ochranu opravdu potřebují. Budeme prosazovat zřízení přijímacích center na vnější hranici EU, v nichž bude vedeno azylové řízení. Budeme usilovat o jeho maximální zkrácení, tak aby rozhodnutí byla vydána nejpozději do dvou měsíců. Za klíčové považujeme posílení návratové politiky tak, aby se neúspěšní žadatelé o azyl přímo z přijímacích center navraceli do země původu.
Povinné kvóty byly díky nám v červnu 2018 odmítnuty, a tak to zůstane. Taktéž trváme na tom, aby národní úřady rozhodovaly o legální ekonomické migraci kupříkladu v návaznosti na potřeby domácí ekonomiky.
V souladu s humanitární tradicí budeme podporovat řešení situace uprchlíků aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam tito lidé přicházejí. Chceme změnu zaměření rozvojových programů tak, aby byly cílené na země rozvrácené konflikty. V souladu s postoji české vlády budeme usilovat o řešení krizí v zemích jejich původu. Od začátku migrační krize v Evropě na toto klademe důraz a navrhujeme, aby EU schválila „Marshallův plán“ pro Afriku a patřičně se zaměřila i na rozvojovou politiku. Požadujeme jasné provázání této politiky se spoluprací v oblasti návratové politiky.

ROZPOČET

Za jednu z absolutních priorit pro nadcházející období považujeme schválení rozpočtu EU. Ten musí odpovídat prioritám jednotlivých členských států a celé EU.
Z pohledu ČR je klíčové posílit prostředky, které bude EU vynakládat na zajištění bezpečnosti, vytváření akceschopných sil, ochranu hranice, boj s nelegální migrací, potírání terorismu a projevů radikálního islamismu a účinnou obranu proti útokům v kybernetické oblasti. I dále budeme klást důraz na vyčlenění prostředků na regionální a zemědělskou politiku EU.
Budeme usilovat o co nejmenší díl programu ESF, chceme investice do dopravní infrastruktury, hlavně dálnic, obchvatů, škol, školek, nemocnic a oprav kulturních památek. Aby o tom, kam mají prostředky směřovat, rozhodovaly členské státy podle vlastních potřeb. Z pohledu budoucnosti považujeme za důležité podporovat rychle se rozvíjející digitální sektor. Prostředky v této oblasti by měly směřovat zejména do vědy, výzkumu, inovací a podpory vzniku start-upů.
Mezi další priority budou patřit investice do lidského kapitálu, ať ve vzdělávání, uplatnění na trhu práce a zvýšení mobility, tak v podnikání a vědě a výzkumu, které generují potenciál pro ekonomický růst a minimalizují dopady šoků na ekonomiku.
A chceme jen jedno sídlo Evropského parlamentu. Tak, aby Evropská unie v rámci svého rozpočtu ročně ušetřila 114 miliónů eur.

VNITŘNÍ TRH

Za jednu ze základních politik a stěžejních projektů EU považujeme jednotný trh a čtyři svobody, na kterých stojí – Svoboda pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Tento pilíř evropské integrace chceme i nadále plně zachovat a více jej prohlubovat. Je to projekt, který našim občanům a firmám přináší obrovské množství výhod, a ČR musí být schopna je naplno využívat a také se aktivně zasazovat o to, aby jich bylo stále víc.
Pro blahobyt ČR potřebujeme prostředí EU, které bude bez umělých a zbytečných překážek pro vzájemný obchod a ekonomickou spolupráci. Čím více těchto překážek zůstane, tím horší bude dopad na českou ekonomickou konvergenci a prosperitu.
EU musí v co nejkratší době jednotný trh dokončit a jeho principy rozšířit i do oblastí, kde dnes panují velké rozdíly mezi členskými zeměmi a stále existují značné překážky liberalizace. Budeme se zasazovat o to, aby se EU stala skutečnou unií pro spotřebitele a také pro podnikatele, zejména pro malé a středně velké firmy.

BOJUJEME ZA PODNIKÁNÍ NAŠICH FIREM NA EVROPSKÉM TRHU BEZ PŘEKÁŽEK A ZBYTEČNÉ BYROKRACIE

Největší pokrok je nutný v oblasti liberalizace služeb, kde jsou stále viditelné silné ochranářské tendence členských zemí. Volný pohyb služeb by měl být respektován ve všech sektorech. Budeme dále usilovat o rozšíření vzájemného uznávání kvalifikací a diplomů a rozvoj digitální ekonomiky včetně elektronického obchodování. V zájmu EU a také v zájmu ČR je snižovat administrativní zátěž pro podnikatele, zejména pro ty, kteří jsou aktivní ve dvou nebo více členských zemích.
Tato oblast je naše priorita a budeme po nové Evropské komisi důsledně požadovat, aby snižovala regulatorní zátěž, ale také sledovala nadbytečné požadavky, s nimiž členské státy přicházejí, a požadovala jejich odstranění. Bez těchto kroků by totiž bylo dosažení skutečného jednotného trhu velmi složité.
EU nesmí žádným způsobem omezov