Novinky ze sněmovny: Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání

Zdroj: Zakonyprolidi.cz, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-501

Co bylo od začátku hlavní myšlenkou novely, je v první řadě zlepšit podmínky zvířat v chovech a ideálně posílit pozici státu v řešení problémových případů. Čím se to určitě podařilo, je zvýšení pokut za týrání zvířete až do výše jednoho milionu Kč a zároveň přesnější definicí tzv. množíren. Zde si dovolím citovat přímo vybranou pasáž novely, protože je velmi jasně definovaná v § 7a, odstavci 1:

"Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku."

Zároveň s touto novou definicí se zvedla minimální výše pokuty za chov zvířat tímto zakázaným způsobem, a to na min. 5 - 10 tisíc Kč. Je pravdou, a už to bylo řečeno jinými, že společně s loňskou novelou zákona č. 40/2009 trestního zákoníku se jedná o daleko striktnější a přesnější právní rámec, než tomu bylo doposud.

V čem však já spatřuji v rámci novely zákona největší posun a slibuji si od toho v praxi asi nejvíce, je zákonná snaha o přenášení nákladů za předběžnou náhradní a náhradní péči zvířat na stát. Ministerstvo zemědělství totiž nově bude moci nově hradit obcím s rozšířenou působností účelně vynaložené náklady spojené s umísťováním týraných zvířat do náhradní péče. Bude se jednat o situace, kdy tyto náklady přesáhnou směrem k jednomu "chovateli" 200 000 Kč. A podle dikce zákona tak půjde učinit i formou zálohy na úhradu. Tedy obec nebude muset s proplacením nákladů čekat až do celkového vyřešení situace s problémovým chovatelem, ale bude mít stát jako partnera už od začátku.

Co se účelně vynaloženými náklady myslí? Doslova se jedná o náklady na transport zvířete, na deponaci zvířete, na krmení, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál, ostatní náklady podle zdravotního stavu zvířete a mzdové a obdobné náklady na zabezpečení předběžné náhradní péče nebo zvláštního opatření.

Vím, že mnohé obce ty problémové chovatele a podobné případy často dosud vůbec nechtěly řešit. Bylo to právě z důvodu, že by taková stotisícová až milionová záchrana velmi zasáhla jejich rozpočty a peníze by pak někde chyběly. Speciálně u nejmenších obcí by se jednalo o desítky procent jejich celého ročního rozpočtu. Věřím tedy, že tato novela přinese nejen obcím, ale druhotně nám všem větší odhodlání bojovat proti šmejdům, kterým jejich vlastní svědomí dovolí udělat takovou ohavnost, jako je týrat zvíře.